İdare Hukuku

İdare hukuku, idarenin kuruluşuna, eylem ve işlemlerine uygulanan kamu hukuku kurallarıdır. İdari davalar, idari yargılama hukukunun başlıca konusudur. İdari davalar; genel olarak iptal davası, tam yargı davası ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar olmak üzere üçe ayrılır:

  • İptal davası; kamu idaresinin imar uygulaması, kentsel dönüşüm, kamulaştırma kararı, ruhsat iptali, kamu ihalesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu gereği belediye encümeninin verdiği cezalar gibi sınırsız sayıda idari işlem veya eyleme karşı açılabilen en temel idari dava türüdür.
  • Tam yargı davası; idarenin işlem ve fiilleri nedeniyle kişisel hakları zarara uğrayanların idareye karşı açtığı bir maddi ve manevi tazminat davası türüdür.
  • İdari sözleşmelerden kaynaklanan idari davalar; toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için yürütülen kamu hizmetinin yerine getirilmesi amacıyla yapılan idari sözleşmeler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkları konu edinir.

Özellikle vurgulamak gerekir ki, idarenin yönetmelik, tüzük, tebliğ gibi düzenleyici işlemlerine karşı da Danıştay nezdinde iptal davası açmak mümkündür.

idari davalara bakma görevi idare mahkemesi veya Danıştay tarafından yerine getirilir. İdari dava açma süresi, idari işlemin tebliğinden itibaren 60 gündür.

İdare mahkemesi veya Danıştay nezdinde açılan idari davalarda, idari işlem veya eylemin dava sonuçlanana kadar uygulanmasını engellemek amacıyla yürütmenin durdurulması kararı talep edilmelidir.